Exploitatierekening

De exploitatierekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van het SPTO over een bepaalde periode.

BATEN 2018 2017 2016
rijksbijdrage € 31.518 € 22.927 € 20.987
giften, donaties en legaten € 2.742 € 1.775 € 2.058
ontvangen rente € 20 € 189 € 495
Totaal Baten € 34.280 € 24.891 € 23.540
       
LASTEN      
loongerelateerde kosten € 31.865 € 26.431 € 25.497
algemene kosten € 6.377 € 7.566 € 15.693
Totaal Lasten € 38.242 € 33.997 € 41.190
SALDO VAN BATEN MINUS LASTEN -€ 3.962 -€ 9.106 -€ 17.650