Exploitatierekening

De exploitatierekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van het SPTO over een bepaalde periode.

BATEN 2019 2018 2017
rijksbijdrage € 41.441 € 22.927 € 20.987
giften, donaties en legaten € 5.370 € 1.775 € 2.058
ontvangen rente € 7 € 189 € 495
Totaal Baten € 46.818 € 24.891 € 23.540
       
LASTEN      
loongerelateerde kosten € 38.065 € 31.865 € 26.431
kosten vrijwilligers €3.846 €4,474 €4.265
algemene kosten € 4.343 € 1.903 € 3.301
Totaal Lasten € 46.254 € 38.242 € 33.997
SALDO VAN BATEN MINUS LASTEN € 564 -€ 3.962 -€ 9.106

 

Financieel Jaarverslag 2019 

Algemeen

Het jaar 2019  is het eerste jaar waarin we positieve cijfers schrijven. We hebben dit te danken aan de toename van de subsidie, alsmede aan de toename van de giften en schenkingen. Door de uitbreiding van de coördinatoren en daarmee gepaard gaande extra kosten, is het overschot beperkt gebleven tot € 564,--

Inkomsten

Door de toename van de inzetten is de subsidie toegenomen met € 9923,-- daarnaast is er een toename van de Giften geweest van € 1.811,- Hierdoor is zijn de totale inkomsten gestegen met € 12.538,--

Uitgaven

Evenals de inkomsten hebben ook de uitgaven een duidelijke toename laten zien en deze zijn vooral terug te vinden in de coördinatie. Enerzijds de toename van de directe loonkosten met € 6.200,-- en anderzijds in de externe ondersteuning van de coördinatie met € 2.331,-- De totale uitgaven stegen met € 8.012,--

Resultaat

Na een aantal jaren met een negatief resultaat, kunnen we nu een bescheiden positief resultaat laten zien van € 564,-- Dit is een verbetering van € 4.526,-- Aangezien het aantal inzetten in ook in 2019 is gestegen, mogen we voor de komende jaren een positief resultaat verwachten.