Jaarverslag 2020

Inleiding

Het jaar 2020 ligt achter ons. Dit keer een heel bijzonder jaar waarin de pandemie Corona, een enorme impact had op alle activiteiten. Mede door deze omstandigheden konden we veel van wat we zouden willen, helaas niet verwezenlijken. Naast de doelstelling, visie en missie van onze Stichting (SPTO Vechtdal) kunt u in dit jaarverslag lezen wat dit voor ons heeft betekent. Onder andere wat ons hierin heeft beziggehouden, welke activiteiten we wel en niet konden uitvoeren en andere gevolgen hiervan. Daarbij beschrijven we overige relevante aspecten van de organisatie.

SPTO Vechtdal

Aanvankelijk richtten wij dit jaar onze aandacht op verder professionaliseren meer aansluiten op de huidige landelijke ontwikkelingen en regionale initiatieven. Dit is slechts voor een deel (digitaal) gelukt vanwege dat initiatieven niet zijn doorgegaan in verband met Corona..
Onze doelstelling om onze doelgroep te verbreden – oftewel ook bij palliatief zieke mensen langer dan 3 maanden hulp te bieden, hebben we losgelaten. Reden hiervan is dat vrijwilligersinzet in de palliatieve fase, te langdurig is en veel uren vraagt waardoor vrijwilligers niet ingezet kunnen worden in de terminale fase. Een logisch gevolg hiervan is dat de financiële opbrengsten van inzetten hierdoor negatief wordt beïnvloed. Dit is nadelig voor het in stand houden van onze organisatie.

Doelstellingen SPTO Vechtdal

Het hoofddoel van onze stichting is: Verlenen van hulp door middel van aandacht en ondersteuning aan terminaal zieke mensen, hun naasten en familie.

Visie / missie

Onze stichting erkent het recht van ieder mens om op een menswaardige manier te kunnen sterven, aansluitend bij haar of zijn levensstijl, behoeften en wensen. Oftewel, wij willen mensen die terminaal ziek zijn, graag de kans geven om thuis- of in een andere voor hen vertrouwde omgeving, te kunnen sterven. Als naast mantelzorg en professionele inzet, meer aandacht en ondersteuning nodig is om dit te realiseren, kunnen onze vrijwilligers in deze laatste fase meehelpen om dit waar te maken door ‘er te zijn’ als het nodig is, zowel overdag als ’s nachts.

Bestuursmutaties

Het afgelopen jaar hebben zich geen mutaties voorgedaan in het bestuur. Huidige bestuursleden gaan door toe een nieuwe koers wordt ingeslagen in samenwerking met Hospice Vechtzathe in Hardenberg. In 2021 zal dit verder ontwikkeld worden. Er hebben 9 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.

Comité van Aanbeveling

SPTO kan gebruik maken van het Comité van aanbeveling met leden die iets willen en kunnen betekenen voor onze stichting. Vanwege Corona is er dit jaar geen themabijeenkomst georganiseerd voor het Comité samen met onze vrijwilligers en het bestuur. Ook werkbezoeken en interactieve avonden hebben niet plaatsgevonden. De comitéleden staan op onze website.

Uitbreiding betaalde coördinatoren

Coördinator Truida van der Veen, heeft dit jaar wegens verschil van inzichten met betrekking tot doorontwikkeling van de organisatie, afscheid genomen van onze stichting. Met haar vertrek is gekozen om de coördinatie uren in te vullen met 3 parttimers, namelijk Irma Veneman, Sandra Hoogeveen en Esther Stad. Dit waarborgt een betere spreiding van taken en verantwoordelijkheden en draagt bij tot een optimale continuïteit. Qua expertise en affiniteit vullen zij elkaar goed aan. De coördinatoren zijn in deeltijd werkzaam voor de Hospice groep Vechtzathe en SPTO.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen de SPTO Vechtdal. Dit jaar zijn er een aantal vrijwilligers vertrokken om persoonlijke redenen, en omdat zij zich moeilijk konden vinden in de nieuw uitgezette koers. Mede door Corona zijn er nauwelijks nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
Actief aan de slag gaan met een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers was slechts beperkt mogelijk.
Alleen persoonlijke benaderingen en digitale PR acties zijn uitgevoerd om nieuwe vrijwilligers te bereiken.
Steeds blijkt dat het lastig is om nieuwe mensen te vinden en te enthousiastmeren voor ons werk. Vaak wordt het als ‘emotioneel moeilijk’ geïnterpreteerd en is waken met name in de nachten, voor veel mensen te belastend waardoor ze het toch niet aandurven.
Wij spreken onze grote waardering uit voor hen die nog wel beschikbaar zijn en zich willen inzetten. Daarbij waarderen wij net zoveel de inzet van anderen die met veel affiniteit op afroep beschikbaar zijn voor diverse taken en / of werkzaamheden.

Vrijwilligers zijn getraind om hun werk te kunnen doen en kunnen 24 uur terugvallen op een coördinator voor een luisterend oor, advies en ondersteuning. Vanwege Corona is er slechts 1 keer een teamoverleg geweest onder leiding van de coördinatoren. Verdere afstemming met vrijwilligers heeft digitaal of per telefoon individueel plaatsgevonden. Bestuursleden hebben 1 keer een vrijwilligersvergadering bijgewoond om elkaar bij te praten over relevante ontwikkelingen en van elkaar te horen wat er leeft.

Toenemende vraag en vrijwilligersinzet

Evenals vorig jaar weten professionele organisaties en inwoners van het Vechtdal ons goed te vinden. Anders dan dat we gewend waren, konden we de aanvragen jammer genoeg slechts 4 keer realiseren met een inzet. 6 Keer was de cliënt na de intake al overleden voordat de inzet kon plaatsvinden.

Vanwege Corona waren en vanaf maart direct minder aanvragen en geen inzetten meer. Door het jaar heen kon 19 keer de inzet niet doorgaan omdat vrijwilligers bezorgd waren over – of privé te maken hadden met Corona, was de afstand tussen aanvrager en de beschikbare vrijwilliger te groot, en er geen nieuwe vrijwilligers zijn bijgekomen. Daarnaast zijn er zorgvragen doorverwezen naar andere organisaties. Één en andere heeft ertoe geleid dat SPTO bijna een jaar lang slapende heeft stilgelegen.

Samenwerkingspartners

SPTO Vechtdal heeft door Corona nauwelijks geïnvesteerd in samenwerking met professionele zorgverleners als ook andere vrijwilligersorganisaties die actief zijn in hetzelfde aandachtsgebied. Wel hebben er verdere verkennende gesprekken plaatsgevonden over samenwerkingsmogelijkheden met Hospice Groep VechtZathe. Dit heeft nog niet geleid tot een intentieovereenkomst. In 2021 zijn hierover vervolggesprekken. Het coaching traject van de coördinatoren om tot een goed functionerend team te komen, is vanwege het vertrek van Truida en de pandemi, tijdelijk stop gezet maar wordt weer opgepakt en afgerond in 2021.

Financieel

De rijksbijdrage (Ministerie van VWS) voor onze stichting is afhankelijk van het aantal hulpinzetten per jaar. In de afgelopen jaren is het aantal inzetten fors gegroeid, waardoor de vergoeding vanuit VWS aanzienlijk is gestegen. Tevens kunnen we constateren dat de vergoeding per inzet geen dalende tendens meer vertoont, maar op gelijk niveau ligt als 2019. De exploitatie kan met de huidige vergoeding een gelijkblijvend aantal inzetten worden rond gezet. Door de giften en donaties blijven de cijfers groen. De komende jaren zal er duidelijk wel een negatieve invloed zijn van het geringe aantal inzetten in 2020, wat de komend jaren in de vergoeding kan doorwerken. We zullen ons op die ontwikkelingen moeten voorbereiden. De financiële controle van de boeken zal worden uitgevoerd door 2 personen, welke dit schriftelijk aan het bestuur zullen melden.

Dank

Ook dit jaar zijn we blij verrast door spontane giften  van particulieren die zelf hebben ervaren hoe prettig het was ondersteuning te krijgen op die momenten dat het nodig was. Onze hartelijke dank hiervoor.

PR

De PR commissie verzorgde dit jaar geen nieuwsbrief mede vanwege Corona. Wel verzorgde zij de (update) website en werden diverse berichten en structureel oproepen voor nieuwe vrijwilligers geplaatst op soc. media. Daarnaast is onze flyer herzien om deze in 2021 breed te kunnen verspreiden zodat herkenbaarheid van SPTO wordt vergroot. Ook worden zij gebruikt bij het werven van vrijwilligers.

Tot slot

We ervoeren een heftig afgelopen jaar 2020 waarin Corona vooral regeerde. Daarbij was het door het vertrek van een coördinator en een aantal vrijwilligers, even zoeken naar een nieuwe balans. We denken dat dit goed gelukt is met de huidige bezetting van de coordinatoren en de andere koers die is ingezet. Van harte hopen we dat  we in 2021 nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen zodat we onze activiteiten weer volledig kunnen oppakken en eventueel uitbreiden zodra de pandemi voorbij is. Samen met onze coördinatoren en vrijwilligers zetten wij ons dan ook graag met nieuwe energie in, om dit te kunnen realiseren. Tegelijkertijd zullen we ons intensief beraden op een goede structurele samenwerkingsvorm met Hospice Vechtzathe zodat aanvullend op elkaar, de juiste terminale zorg in elke situatie gegeven kan worden.

Wij gaan ervoor, helpt u ons mee?

M. Fernhout – voorzitter